Головна сторінка Інтернет-ресурси 18 січня 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Січень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти нормативно-правових актів для обговорення  »  Проекти нормативно-правових актів для обговорення 2015 рікПроект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо усунення неузгодженостей)"
18.05.2015 | 15:22 | версія для друку

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

А. ЯЦЕНЮК

                                         2015 р.

 

 

Закон УкраЇни

 

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України(щодо усунення неузгодженостей)
________________________________________________

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1)у підпункті 10.2 статті 10 слова та цифри «10.2 Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).» замінити словами та цифрами «10.21. Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).»;

2) у підпункті 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 слова «та акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» виключити;

3) у статті 14:

підпункт 14.1.9 пункту 14.1 статті 14доповнити абзацом другим такого змісту:

«Переоцінка основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що проведена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності не враховується для цілей  розділу ІІІ;»;

у підпункті 14.1.11 абзац «є» викласти в такій редакції:

«є) заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією;»;

підпункт 14.1.120 викласти в такій редакції:

«14.1.120. нематеріальні активи - активи, які відповідають визначенню нематеріального активу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

невиробничі нематеріальні активи - нематеріальні активи, які не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.»;

підпункт ґ) пункту 14.1.1291 викласти в такій редакції:

«ґ) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;»;

підпункт е) пункту 14.1.1291  виключити;

підпункт 14.1.138 викласти в такій редакції:

«14.1.138. основні засоби - матеріальні активи, які відповідають визначенню основного засобу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, вартість яких перевищує 2500 гривень.

невиробничі основні засоби - основні засоби, які не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.

Малоцінні необоротні матеріальні активи - матеріальні активи, які відповідають критеріям основного засобу визначеним відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, вартість яких  не перевищує 2500 гривень.

невиробничі малоцінні необоротні матеріальні активи - малоцінні необоротні матеріальні активи, які не призначені для використання в господарській діяльності платника податку.»;

4) підпункт 17.1.12 пункту 17.1 статті 17 виключити;

5) підпункт 191.1.43 пункту 191.1 статті 191 викласти в такій редакції:

«191.1.43. здійснюють моніторинг виконання показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами затверджених фінансовими планами державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання з часткою державної власності, їх дочірніми підприємствами;»;

6) підпункт 20.1.43 пункту 20.1 статті 20 виключити;

7) у пункті 46.2 статті 46:

 абзац третій виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Платники податку на прибуток виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до пп.137.4.1 пункту 137.4 статті 137 цього Кодексу, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя поточного звітного року, за поточний звітний рік та за перше півріччя наступного звітного року.» ;

8) у статті 57:

у пункті 57.1:

в абзаці четвертому слова «неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування»  замінити словами «та платників податків, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку», а слова «без подання податкової декларації» виключити;

в абзаці сьомому слова «та неприбуткові установи (організації)» виключити;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Для цілей цього пункту до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.»;

абзац одинадцятий замінити  чотирма абзацами такого змісту:

«Платники податку на дохід, отриманий від букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино), щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують авансовий внесок з податку на дохід у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків обчислюється без подання податкової декларації за ставками, визначеними у підпунктах 136.4.1, 136.4.2 пункту 136.4 статті 136 цього Кодексу, від суми фактично отриманого протягом місячного податкового періоду:

доходу від діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор з використанням гральних автоматів;

доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю.

Збільшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, яке відбулось внаслідок застосування податкового компромісу відповідно до підрозділу 91 Розділу ХХ «Перехідні положення» цього Кодексу, не змінює суми щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, розрахованих в податкових деклараціях, показники яких уточнені при застосуванні процедури податкового компромісу.»;

в абзаці шостому підпункту 57.11.2 пункту 57.11 після слів «звичайними цінами» доповнити словами «або згідно з принципом «витягнутої руки»»;

9) в абаці першому пункту 64.6 статті 64 слова ти цифри «у підпункті 153.13.10 пункту 153.13 статті 153 або» виключити;

10) пункт 66.4 статті 66 виключити;

11)устатті1201:

у абзаці першому пункту 1201.1 після слів «реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних» доповнити словами «, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість,»;

у пункті 1201.2 після слів «реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування» доповнити словами «, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість,»;

12) підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Платники податку на прибуток виробники сільськогосподарської продукції, які обрали річний податковий (звітний) період відповідно до пп.137.4.1 пункту 137.4 статті 137 цього Кодексу, фінансовий результат до оподаткування обчислюють  як фінансовий результат до оподаткування за поточний звітний рік, зменшений на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя поточного звітного року, та збільшений на фінансовий результат першого півріччя наступного звітного року, визначених відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.»

У зв’язку з цим абзаци другий – десятий вважати абзацами третім - одинадцятим відповідно;

13) пункт 137.5 статті 137 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку на прибуток менша ніж сума нарахованого податку на нерухомість, залишок суми податку на нерухомість, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду,  не переноситься на зменшення податку на прибуток в наступних податкових  (звітних) періодах.»;

14)  у статті 138:

у пункті 138.1:

в абзаці четвертому після слів «бухгалтерського обліку»   доповнити словами «або міжнародних стандартів фінансової звітності»;

доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи нематеріальних активів;

на суму залишкової вартість окремого об'єкта невиробничих основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів.»;

пункт 138.2 доповнити трьома новими  абзацами такого змісту:

«на суму дооцінки основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

на суму первісної вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів.»;

у пункті 138.3:

підпункт 138.3.2 викласти у такій редакції:

«138.3.2. Не підлягають амортизації для цілей оподаткування:

земельні ділянки;

автомобільні дороги загального користування

природні ресурси;

гудвіл;

невиробничі основні засоби;

невиробничі малоцінні необоротні матеріальні активи;

невиробничі нематеріальні активи;

бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України, музейні фонди.»;

у підпункті 138.3.3:

у графі «Групи» позиції «група 1 – земельні ділянки», «група 10 – бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України», «група 13 – природні ресурси» виключити;

у графі «Групи» позицію «група 3 – будівлі» доповнити словами «, інвестиційна нерухомість»;

у позиції «група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи» у графі «Мінімально допустимі строки корисного використання, років» замість знаку «–»  записати слова  «Відповідно до облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського обліку»;

15) у статті 139:

у пункті 139.1:

абзац другий підпункту 139.1.1 викласти в такій редакції:

«на суму витрат на створення забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення витрат на оплату відпусток працівникам,інших виплати, пов'язані з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;»;

абзац  другий підпункту 139.1.2 викласти у такій редакції:

«на суму використання створеного забезпечення витрат (крім забезпечення витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплати, пов'язані з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;»;

у пункті 139.2:

в абзаці третьому підпункту 139.2.1 слова «понад суму резерву сумнівних боргів» замінити словами «в розмірі перевищення раніше сформованого резерву сумнівних боргів такої заборгованості»;

підпункт 139.2.2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів при списанні дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам безнадійної, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу,  в межах раніше сформованого резерву сумнівних боргів;

на суму дебіторської заборгованості, яка в звітному періоді стала відповідати ознакам безнадійної, визначеними підпунктом 14.1.11 пункту 14.1. статті 14 цього Кодексу, та була віднесена на витрати в бухгалтерському обліку в попередніх періодах.»;

16) у статті 140:

у пункті 140.2:

в абзаці першому після слів «борговими зобов'язаннями» доповнити словами «що виникли за операціями з пов'язаними особами – нерезидентами»;

в абзаці другому після слів «боргових зобов'язань» доповнити словами «, що виникли за операціями з пов'язаними особами – нерезидентами»;

у пункті 140.5:

у підпункті 140.5.1 слова «звичайних цін» замінити словами «ціни, визначеної згідно з принципом «витягнутої руки»»;

у підпункті 140.5.2 слова «звичайною ціною» замінити словами «ціною, визначеною згідно з принципом «витягнутої руки»»;

абзац п'ятий підпункту 140.5.4 викласти у такій редакції:

«операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу;»;

підпункт 140.5.5 виключити;

у підпункті 140.5.6:

в абзаці першому слова «(крім суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»)» виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

«операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу»;

абзаци десятий – дванадцятий підпункту 140.5.7 замінити абзацом такого змісту:

«операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються відповідно до статті 39 цього Кодексу;»;

у підпункті 140.5.9 слово «наданих» замінити словами «безоплатно наданих»;

доповнити новими підпунктами  140.5.10, 140.5.11, 140.5.12 такого змісту:

«140.5.10. на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги неплатникам податку

140.5.11. на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих на користь неплатників податку  згідно цивільно-правових договорів

140.5.12. на суму нарахованого податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) відповідно до розділу ХІІ цього Кодексу щодо об’єктів нежитлової нерухомості у сумі, на яку зменшено податок на прибуток відповідно до пункту 137.5  статті 137 цього Кодексу.»;

доповнити пунктами 140.6, 140.7 такого змісту:

«140.6. Особливості відображення операцій з визначення теперішньої вартості довгострокових активів, зобов’язань та забезпечень;

140.6.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму витрат, що виникають при визначенні теперішньої вартості довгострокових активів, на дату балансу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

140.6.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму доходів, що виникають при визначенні теперішньої вартості довгострокових активів, на дату балансу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

140.7. Особливості відображення операцій з визначення теперішньої вартості довгострокових зобов’язань та забезпечень;

140.7.1. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

на суму доходів, що виникають при визначенні теперішньої вартості довгострокових зобов’язань та забезпечень на дату балансу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

140.7.2. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму витрат, що виникають при визначенні теперішньої вартості довгострокових зобов’язань та забезпечень на дату балансу відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.»;

17) у статті 141:

у пункті 141.2:

слова «а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю» виключити;

абзац третій підпункту 141.2.1. виключити;

абзац десятий підпункту 141.4.9 пункту 141.9 замінити  двома абзацами такого змісту:

«Під терміном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розуміються нерезиденти, зареєстровані на території офшорних зон.

Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.»;

в абзаці другому підпункту 141.5.1 пункту 141.5 після слів «букмекерську діяльність» доповнити словами «, діяльність з випуску та проведення лотерей»;

пункт 141.7 виключити;

18) доповнити статтею 143 такого змісту:

«143. Особливості обліку під час реорганізації юридичних осіб.

143.1. Об'єкти основних засобів та нематеріальних активів юридичної особи, що припиняється у зв'язку з проведенням реорганізації, включається до складу відповідних груп основних засобів та нематеріальних активів платника податків - правонаступника за залишковою вартістю, яка визначена  на дату затвердження передавального акту з урахуванням положень статті 138 цього Кодексу та підлягає амортизації в порядку, визначеному цим Кодексом.

Від'ємне значення об'єкта оподаткування звітного періоду, що обліковувалось у платника податку, що припиняється, на дату затвердження передавального акту, зменшує фінансовий результат до оподаткування правонаступника.»;

19) підпункт 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Суми податку на доходи у вигляді процентів на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці, нараховані юридичною особою за відокремлений підрозділ, який не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок з таких доходів, перераховується  до Державного бюджету на відповідні рахунки, відкриті в органах державного казначейства за місцезнаходженням такої юридичної особи»;

20)у статті 170:

у підпункті 170.4.1 пункту 170.1  слова та цифри «абзацом першим пункту 167.1»  замінити словами та цифрами «підпунктом 167.5.1 пункту 167.5»;

у підпункті 170.6.3 пункту 170.6  слова та цифри «в абзаці першому пункту 167.1» замінити словами та цифрами  «абзацом першим пункту 167.3»;

21)абзац перший пункту 188.1 викласти у такій редакції:

«188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, що сплачуються суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі відповідно до підпункту 214.1.4 пункту 214.1 статті 214 цього Кодексу, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).»;

22)пункт 201.4 викласти у такій редакції:

«201.4. Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця.

Платники податку у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при згоді отримувача (покупця), можуть складати зведені податкові накладні на суму коштів, що надійшли в рахунок оплати товарів, робіт, послуг та/або на вартість поставлених товарів, послуг. Періодичність складання таких накладних встановлюється відповідно до визначеної у договорі періодичності оплати товарів, робіт, послуг (один раз на п'ять днів; один раз на декаду тощо), але не рідше одного разу на декаду і не пізніше останнього дня місяця.

Платник податку на виконання вимог пункту 198.5 та пункту 199.1 Кодексу має право скласти зведену податкову накладну не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якій зазначити загальний розмір податку, що попередньо був включений до складу податкового кредиту.»;

23)у пункті 202.2 статті 202 слова та цифри «пункту 154.6 статті 154» замінити словами та цифрами «пункту 16 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення»;

24) підпункт 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції: «Підакцизні товари, реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу - 5 відсотків.»;

25) у підпункті 226.6 пункту 226 речення «Маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового до 8,5 відсотка об'ємних одиниць не здійснюється.» виключити;

26)у статті 252:

у пункті 252.2 слова «та податковий» виключити;

у пункті 252.12:

у підпункті 252.12.1 після слів «сума нарахованої амортизації» доповнити словами та цифрами «відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу»;

у підпункті 252.12.2 після слів «сума амортизації витрат» доповнити словами та цифрами «відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу»;

у пункті 252.22 виключити абзаци такого змісту:

«Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.

Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок руд чорних, кольорових та легувальних металів, урановмісних руд менше одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби.»;

27)у абзацах другому та третьому пункту 2561.5 статті 2561 слова «у відповідному місяці» виключити;

28)пункт 257.5 статті 257 доповнити абзацом такого змісту:

«Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної в спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум рентної плати, сплачених відповідно до підпунктів «а» та «б» підпункту 256.11.6 пункту 256.11 статті 256 Кодексу.»;

29)у підпункті 258.2.2 пункту 258.2 статті 258 цифри «252.2» замінити цифрами «252.22»;

30)у статті 266:

підпункт е) підпункту 266.2.2 пункту 266.2 викласти в такій редакції:

«е)об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу для провадження своєї діяльності в малих архітектурних формах та на ринках;»;

у підпункті г) підпункту 266.7.1 слова і цифри «підпунктів 2 і 3» замінити словами «підпунктів б) і в)»;

підпункт 266.8.2 пункту 266.8 виключити;

31)підпункт 267.2.1. пункту 267.2 статті 267 викласти в такій редакції:

«267.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 роківі які мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.»;

31)у абзаці другому пункту 286.1 статті 286 слова «майно у сфері будівництва,» замінити словами «майно, у сфері будівництва,»;

32)у статті 296:

у другому реченні підпункту 296.1.2 пункту 296.1 статті 296 після слів «Книга обліку доходів» доповнити словами «та витрат»;

у абзаці другому пункту 296.2 статті 296 слова «другої, третьої або п’ятої групи» замінити словами «другої або третьої групи»;

33) у абзацах першому та шостому підпункту 298.8.3 пункту 298.8 статті 298 слова та знак «готової продукції,» замінити словами і знаком «готової продукції)»;

34) у підпункті «є» пункту 336.1 статті 336розділу XVIII слова «і тимчасові та постійні податкові різниці» виключити;

35) у абзаці другому пункту 5 розділу ХІХ цифри «10.3» замінити цифрами «10.21»;

36) у абзаці четвертому пункту 33 підрозділу 2 розділу ХХ цифри та слова «31 січня 2014 року» замінити цифрами та словами «31 грудня 2014 року»;

37) у підрозділі 4 розділу ХХ:

абзац другий пункту 1 виключити;

пункт 8 виключити;

пункт 24 викласти в такій редакції:

«24. Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму використання створеного забезпечення витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплати, пов'язані з оплатою праці, та витрат на сплату єдиного соціального внеску, що нараховується на такі виплати, сформованого відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності до 1 січня 2015 року, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 2015 року.»;

у пункті 33 слова «цього Кодексу» замінити словами «Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, та підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу»,

доповнити трьома новими пунктами такого змісту:

«34. Сума амортизації, нарахована в бухгалтерському обліку на необоротні активи, що були введені в експлуатацію після 01 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку була збільшена до 01 січня 2015 року на суму витрат, що була пов'язана з ремонтом та поліпшенням цих об'єктів основних засобів та  врахована при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту 146.12 пункту 146 статті 146 розділу ІІІ цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, збільшує фінансовий результат до оподаткування після 1 січня 2015 року.

35. У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, введеного в експлуатацію до 01 січня 2015 року в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені підпунктом 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу, то для розрахунку амортизації починаючи з періодів після 01 січня 2015 року використовуються строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку, в частині строку, що залишився. 

При цьому не проводиться перерахунок амортизаційних відрахувань нарахованих до 01 січня 2015 року.

36.    В разі, коли амортизація об’єкту основних засобів нараховувалась виробничим методом згідно підпункту 145.1.5. пункту 145.1 статті 145 цього Кодексу в редакції, що діяла до 01 січня 2015 року, строк корисного використання такого об’єкту встановлюється відповідно норм підпункту 138.3.2 пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу, з урахуванням терміну фактичні  експлуатації такого об’єкту основних засобів».;

38) у підрозділі 10 розділу ХХ «Перехідні положення»:

пункт 28 викласти у такій редакції:

«28. Установити, що платники єдиного податку другої і третьої груп (фізичні особи – підприємці), крім тих, які провадять діяльність на ринках, продаж товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі, а саме платники єдиного податку другої групи, які з 1 січня 2015 до 31 грудня 2015 року (включно) та платники єдиного податку третьої групи, які з 1 січня 2015 до 30 червня 2015 року (включно) почали застосовувати у власній господарській діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій, з дати початку застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм цього Кодексу перевірок з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.».

у пункті 33 слова та цифри «265.5 статті 265» замінити словами та цифрами «266.5 статті 266».

ІІ. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) урозділі ІІ «Прикінцеві положення»Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)»(Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 7-8; 27.02.2015, ст. 55, стор. 506, № /, стор. 410, стаття 55):

в абзаці шостому пункту 1 слова «п’ятнадцятого і шістнадцятого» замінити словами «тринадцятого і чотирнадцятого»;

у пункті 3:

абзац третій викласти в такій редакції:

« з 1 січня 2016 року на перевірки платників єдиного податку другої групи, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених пунктом 28 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій;»

доповнити новим абзацом такого змісту:

«з 1 липня 2015 року на перевірки платників єдиного податку третьої (фізичні особи - підприємці) групи, крім тих, які здійснюють діяльність на ринках, продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, за винятком платників єдиного податку, визначених пунктом 28 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.»;

2) устатті 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237):

в абзацах третьому та четвертому пункту 5 частини першої слова та знак «юридичними та фізичними особами, крім банківських установ,» замінити словами «фізичними особами»;

у частині другій:

слова та знак «здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі,» виключити;

доповнити новим реченням такого змісту:

«Фізичні особи, що проживають у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі на загальних підставах.»;

3) у пункті 2 статті 9 розділу ІІ Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»  після слів «іноземної валюти» виключити кому.

 

Голова
Верховної Ради України

 

Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100