Головна сторінка Інтернет-ресурси 18 січня 2020
українська росiйська англiйська


Якщо Вас цікавить інформація щодо державного боргу України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавлять основні показники фінансового стану України - натисніть сюди

Якщо Вас цікавить інформація щодо споживання та тарифів на газ та тепло - натисніть сюди

« Січень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]

Законодавство та регуляторна діяльність  »  Обговорення проектів документів  »  Проекти нормативно-правових актів для обговорення  »  Проекти нормативно-правових актів для обговорення 2015 рікПроект наказу Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів"
30.03.2015 | 15:31 | версія для друку

ПРОЕКТ

 

 

 

Про внесення Змін до

Інструкції з підготовки

бюджетних запитів

 

Відповідно до статей 32, 34, 35, 36 Бюджетного кодексу України, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою забезпечення реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 774-р,  

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 року № 687, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1057/21369, що додаються.

2. Департаменту державного бюджету (Лозицький В. П.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до відома головних розпорядників бюджетних коштів.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) забезпечити оприлюднення цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Уманського І. І.

 

 

 

Міністр                                                                                              Н. ЯРЕСЬКО

 

 

 

Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

­­­­­­­­­­­­_____________2015 року №_____

 

 

 

 

 

Зміни до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

1. У розділі І:

1) в абзаці 4 пункту 1.2 слово та цифру «Форма-3» замінити словом та цифрами «Форма 20_-3»;

2) у пункті 1.10 слова «пріоритетів соціально-економічного розвитку країни, на реалізацію яких спрямовано його діяльність, та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності» замінити словами «пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального  розвитку, та планів своєї діяльності»;

3) у пункті 1.15 слова «та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах» замінити словами «та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах».

4) пункт 1.16 викласти в такій редакції:

«1.16. Структурні підрозділи Мінфіну (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами Мінфіну) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії) головного розпорядника  та пріоритетам державної політики, визначеним програмними (стратегічними) документами економічного і соціального  розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції»;

5) пункт 1.17 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.18 – 1.23 вважати пунктами 1.17 – 1.22;

6) абзац другий пункту 1.18 викласти в такій редакції:

«За результатами погоджувальних нарад структурні підрозділи Мінфіну (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами Мінфіну) надають структурному підрозділу, який формує проект державного бюджету, інформацію про результати аналізу бюджетних запитів та стану їх погодження та про результати таких нарад у розрізі головних розпорядників із деталізацією за бюджетними програмами та бюджетними періодами для узагальнення та подання Міністру фінансів України за формою, встановленою структурним підрозділом, який формує проект державного бюджету»;

7) у пункті 1.19 слово «третьою» замінити словом «четвертою»;

8) пункт 1.21 викласти в такій редакції:

«1.21. Бюджетні запити уточнюються головними розпорядниками з урахуванням прийнятих Кабінетом Міністрів України рішень щодо доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України та у триденний строк подаються до Мінфіну».

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також принципів:

пріоритетності видатків, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема, штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам Мінфіном, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками»;

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. Граничні обсяги на утримання апаратів органів державної влади не дозволяється збільшувати, а граничні обсяги на продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі доведення до головних розпорядників відповідних обмежень) не дозволяється зменшувати»;

3) у пункті 2.3:

абзац другий доповнити знаком та словами: «, у тому числі надання послуг, гарантованих державою, та інших послуг, що надаються фізичним та юридичним особам»;

абзаци шостий, десятий – дванадцятий виключити;

4) у пункті 2.4 абзац третій виключити;

5) у пункті 2.7 абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Видатки на реалізацію інвестиційних програм (проектів) включаються до бюджетного запиту у разі їх схвалення у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних програм (проектів)».

3. У розділі ІІІ:

1) абзац перший пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«У Формі-1 зазначається мета діяльності (місія), стратегічні цілі головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм»;

2) у пункті 3.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

«У пункті 2 зазначається мета діяльності (місія) головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:»;

в абзаці четвертому слово «сфер» замінити словами «галузей (сфер діяльності)»;

3) пункт 3.5 викласти в такій редакції:

«3.5. У пункті 3 наводиться перелік стратегічних цілей головного розпорядника та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.

Стратегічні цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

Стратегічні цілі мають відповідати таким критеріям:

зв’язок з метою діяльності (місією) головного розпорядника;

оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

Кількість стратегічних цілей для кожної галузі (сфери діяльності) головного розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох.

Для кожної стратегічної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі – показники результату).

Показники результату – це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником стратегічних цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан сфер його діяльності у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

характеризувати прогрес у досягненні стратегічних цілей у середньостроковому періоді;

забезпечувати можливість відстеження рівня досягнення стратегічних цілей у динаміці та порівнянності показників результату;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;

При визначенні показників результату головним розпорядникам доцільно використовувати практичний досвід інших країн щодо визначення показників, які характеризують результати реалізації державної політики у відповідних галузях (сферах діяльності), що забезпечить можливість їх порівняння із показниками міжнародних рейтингів. 

Кількість показників результату за кожною стратегічною ціллю, як правило, не повинна перевищувати трьох»;

4) пункт 3.6 доповнити абзацом шостим такого змісту:

«у графі 10 – номер стратегічної цілі, зазначеної у пункті 3, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми».

4. У розділі IV:

1) в абзаці четвертому пункту 4.2:

виключити цифри «2900»;

після цифр «3240» доповнити цифрами «9000»;

2) пункт 4.5 після абзацу одинадцятого доповнити абзацом такого змісту:

«кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки (код класифікації доходів бюджету 25020400)».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – двадцятий вважати абзацами тринадцятим – двадцять першим;

3) у пункті 4.8:

в абзаці другому слова «з урахуванням примірного переліку результативних показників бюджетних програм, визначеного Мінфіном» виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати трьох».

5. Форму «БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__–20__ РОКИ загальний, Форма 20__-1», визначену у додатку 1 до Інструкції з підготовки бюджетних запитів, викласти у новій редакції, що додається.

 

 

Директор Департаменту

державного бюджету                                                                  В. П. Лозицький

 

 

Форма_1_до проекту_20 03 2015.docx
Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна) © Міністерство фінансів України
Rambler's Top100